Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vilka är nyckelfaktorerna bakom råvarupriserna?

Råvarumarknaden, som andra marknadssektorer, upplever instabilitet och påverkas starkt av flera faktorer. Därför tittar vi i denna artikel på vad som påverkar denna marknadssektor och vad man ska se sig för när man handlar råvaror. Under de senaste decennierna så har tillväxt inom den globala ekonomin även skapat tillväxt inom råvarumarknaden. Med tanke på att finansiella marknader blir mer lättillängliga, så har många handlare vänt sig till råvarumarknaden för att leta efter handelsmöjligheter. Råvarumarknaden tenderar att uppleva hög flyktighet, vilken kan ha en effekt på vilka handelsstrategier en handlare använder. Det finns flera faktorer bakom den höga flyktighet som finns inom råvarumarknader; nyckelfaktorer är bland annat tillgång och efterfrågan av en råvara, valutaförändringar, geopolitiska situationer, regeringspolicy, samt ekonomisk tillväxt.

Ett ordmoln om Råvaror - tillgång, efterfrågan, valutaförändringar, samt mer

Tillgång och Efterfrågan

Samtidigt som tillgång och efterfrågan för råvaror förändras, så kommer även priset av råvaran att förändras. Den fundamentala regeln är att råvarupriser stiger med en ökad efterfrågan. Priser kommer även stiga när tillgången avtar, eller om lagret av en råvara minskar. På andra sidan av myntet så kommer priset av en råvara att falla om tillgången ökar, eller om efterfrågan sjunker.

Till exempel under året 2020, med uppkomsten av COVID-19-pandemin, har världen stannat upp, eftersom en global våg av lockdown-åtgärder höll människor hemma. Med växeln till att vara hemma har efterfrågan på bensin sjunkit, och därför har oljepriset fallit. Vid en punkt var priset på WTI så låg som 18 USD per fat den 20 april 2020.

Valutaförändringar

Råvaror prissätts vanligtvis i USD. När det bredare värdet av USD stiger och faller, kan också priset på råvaror göra det. Till exempel om USD stiger mycket gentemot en rad stora valutor, och detta uttrycks i råvaror, skulle de kunna ses som prisfall av råvaror såsom råolja,samt andra energiprodukter, ädelmetaller och jordbruksprodukter. Det är därför viktigt att hålla en öga på forex marknaden samt att du försöker förstå den bredare råvarumarknaden. Emellertid fungerar dock inte marknader alltid på samma sätt. Men det ska tas hänsyn till sådana externa faktorer vid handel. Till exempel påverkar priset av USD råvaror som guld(XAU), eftersom guld är en tillgång som har ett inneboende värde och dess värde kan skifta. När den amerikanska dollarn stärks gentemot andra valutor, tenderar guldpriser att falla uttryckt med USD. Dessutom har vi sagt att råvarupriser och inflation påverkar varandra.

Geopolitiska Situationer

Vissa råvaror produceras i regioner som upplever ganska mycket politiska osäkerheter. Exempelvis så produceras råolja till stor del i länder runt Mellanöstern. Det betyder att priset av Brent och WTI kan påverkas starkt av spänning som historiskt sett har inträffat i den regionen. Ett exempel på detta är när USA ålägger ekonomiska sanktioner på Iran, då kan marknaden för råolja vanligtvis handlas för högre priser, detta tack vare den åtstramade tillgången av iransk råolja på marknaden. Ett annat tydligt exempel för det är kriget mellan Ryssland och Ukraina, som började i februari 2022. Detta krig har chockat råvarumarknaden, och enligt Världsbankens prognos om råvarumarknanden, har det orsakat allvarliga störningar i produktion av råvaror, speciellt de som exporteras från Ryssland och Ukraina. Ryssland anses som en av de största exportörerna av kol, råolja, naturgas, vete och aluminium. Därför har de geopolitiska spänningarna orsakat en fysisk störning av råvaruproduktionen på före detta Sovjetunionens mark och störningar i handel och export av råvaror på grund av sanktioner mot Ryssland.

Ekonomisk tillväxt

Ett lands välstånd kan även påverka priset av råvaror. Anledningen till detta är för att välståndet av ett land avger hur mycket köpkraft dess befolkning har. Denna effekt är tydligare om landet i fråga är en stor producent, eller stor användare av denna råvara. Ett bra exempel är Venezuela. Även om landet är stora inom oljebranschen, så har dess regering skadat landets oljeindustri, detta tack vare deras avsaknad av investeringar, korruption, samt avsaknad av likvida medel. Detta har lamslagit ekonomin, samt skapat hyperinflation. De ekonomiska sanktioner som ålagts Venezuela har skapat ytterligare ansträngning på deras oljeproduktion, exporter och intäkter i landet.

Naturen

Naturen spelar även en roll vad gäller råvarupriser, speciellt inom jordbrukssektorn. Förmånligt väder kan leda till större skörder, vilket leder till en övermättnad av en råvara, samt att dåligt värder kan förstöra en skörd, vilket leder till en brist av råvaran på marknaden. Dåligt väder kan även påverka priset av värmeolja och naturgas. Ett kallt klimat kan resultera i ökad efterfrågan på energiprodukter, vilket leder till högre priser. Till exempel i april 2021 har Brasilien, en av världens största kaffe- och spannmålstillverkare, drabbats av en våg torka följd av frost. Det måste sägas att dessa ogynsamma väderförhållanden orsakade att kaffepriset och spannmålspriset steg.

Transport och Förvaringskostnader

Även om detta inte vanligtvis är en stor faktor, så kan transporteringskostnader även spela en roll för råvarupriser. Ibland så kan tankbilar exempelvis behöva fungera som förvaring, då det finns en övermättnad av olja. Detta leder självklart till att mindre tankbilar kör på vägarna, vilket leder till högre fraktkostnader.

Slutsats

Som visas ovan så är det många faktorer som måste tas med i beräkning när priserna sätts för råvaror. Vissa av dessa faktorer, exempelvis regeringspolicy, är förutsägbara, medan andra faktorer, exempelvis naturen, är oförutsägbara. Det är viktigt att bli familjär med alla dessa faktorer som listas ovan, så att du är förberedd när du handlar på råvarumarknaden. Att handla med råvaror innebär hög risk, så det är viktigt att använda riskhanteringsstrategier, samt välja en pålitlig och etablerad leverantör som Plus500, en leverantör som agerar professionellt, samt under strikta föreskrivande riktlinjer. Leverantörer som Plus500 erbjuder handel med råvaror på en plattform online i form av differenskontrakt (CFD:er).

Det här artikeln innehåller generellt information som inte tar med dina personliga omständigheter i beräkning.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt