Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kopplingen mellan olja och naturgas

Naturgas-branschen består av olika fraktioner av företag som tjänar olika delar av leveranskedjan för naturgas. Eftersom att olja är en gammal branschen erbjuder många företag inom ekosystemet naturgas till båda branscherna.

De består av:

  1. Prospekteringsföretag- Företag som kartlägger land och bestämmer platser som sannolikt är rika på naturgas och olja.
  2. Producenter- Företag som köper mineralrättigheter, borrar brunnar och utvinner antingen naturgas eller olja ur marken.
  3. Naturgasbehandlare- Rensar gasen för att ta bort vatten, tungt kol, helium och andra kemikalier för att säkerställa att den möter renhetsstandarden för naturgas innan den pumpas ut i en mittströmlinje.
  4. Mittström- och transmissionstransportörer- Ägare av rörledningar som tar betalt av producenter för användning av sina tranmissionsledningar.
  5. Lagringsoperatörer- Lagerlokaler hyr ut yta till ägare av gas för att lagra den innan den skickas till konsumenter.
  6. Lokala distributionsföretag- Lokala distributionsföretag hanterar leveransen av gas från lagerlokaler till slutkonsumenter. De fakturerar även gasägarna för användningen av deras ledningar utan att faktiskt äga gasen.

Under hela processen kan producenter överföra ägandet av naturgas/ olja till flera parter genom terminskontrakt eller andra åtaganden, även innan råvaran utvinns.

Lagerlokal för naturgas

Vart finns dem?

Både naturgas och olja kan hittas i underjordiska avlagringar som en gång i tiden var aktiva vattendrag. Efter att ha torkat för miljontals år sedan lämnade dessa torra avlagringar fossiler, växter och annat skräp som var täckt av smuts och sammanträngda i flera år. Kombinerat med jordens värme blev de olja eller naturgas och fastnade ofta i bergformationerna som omger dem.

Hur utvinns dem?

2006 började företag att borra ner några kilometer i marken och vände sig sedan 90 grader för att borra horisontellt i skiffer- eller kalkstenavlagringar där olja och gas fastnade. En blandning av kemikalier och vatten pumpades sedan in i klipporna med högt tryck, vilket skapade sprickor i stenarna och släppte ut oljan och gasen som var instängd. Sprickbildning av stenar har lett till att denna utvinningsteknik har kallats ”fracking”.

Det som kommer upp i brunnen är en blandning av vatten, olja, naturgas och andra element som är instängda i klipporna och avlagringarna.

Detta tekniska framsteg uppmuntrade till en ökning av naturgasutvinning, vilket utmärkte den som en oberoende råvara från olja.

Stiger och sjunker priset för olja och naturgas tillsammans?

Att förstå naturgasfluktuationerna i förhållande till olja innebär att man känner igen förhållandet mellan utbud, efterfrågan och kapitalallokering.

Traditionellt rörde sig naturgas- och oljepriserna ihop, men sedan 2006 när nya borrmetoder infördes, har naturgas blivit erkänd som en fristående råvara. Industriella konsumenter som mestadels förlitar sig på kol eller olja, kan nu vända sig till naturgas som energikälla för att driva fabriker och producera elektricitet.

För energikonsumenter som har möjlighet att växla mellan olja och naturgas efter behov är det mer troligt att de väljer den vara som är billigare att använda. Till exempel kan de välja olja på vintern när naturgas är mer efterfrågad för uppvärmning av bostäder och sedan byta till naturgas på sommaren när efterfrågan sjunker.

Medan oljepriserna och naturgaspriserna en gång steg och sjönk relativt synkroniserat med varandra, har nya borrmetoder och konsumentkrav i allt högre grad visat handlare att de inte längre är kopplade till varandra. Handlare som nu betraktar dessa som två råvaror som är oberoende av varandra, kan handla med CFD:er för att dra nytta av den inneboende flyktigheten hos dessa energirika bränslen.

Naturgasens råvaruutveckling

Naturgas har gått från att vara en oönskad biprodukt av oljebrunnar, till en väldigt eftertraktad råvara. Det är ett mer miljövänligt alternativ till olja och dess lägre pris har gjort den till en favorit hos energiIeverantörer och slutkonsumenter - kraftverk, uppvärmning för bostäder, samt till och med torkning av kläder.

Naturgas har hittat en blomstrande marknad bland CFD-handlare som ser det som en oberoende råvara med samma säljbarhet som andra konkurrenskraftiga varor. Med tiden glider naturgas och olja längre ifrån varandra, vilket skapar ökad flyktighet och en ny era av handel med energi.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt