Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

ביטחון כספי לקוחות

כאשר אתה פותח אצלנו חשבון, אנו נחזיק את הכספים שלך בהתאם לכללי ההגנה על כספי הלקוחות הקבועים בחוק האסטוני בעניין שוק ניירות הערך. על פי כללים אלה, אנו מחזיקים את האמצעים הכספיים של כל לקוח בחשבון לקוח נפרד.

הגנה על כספי הלקוחות
כל כספי הלקוח מוחזקים בחשבון בנק נפרד, וזאת בהתאם לכללי ההגנה על כספי הלקוחות הקבועים בחוק האסטוני בעניין שוק ניירות הערך
Plus500EE AS משתמשת בהונה להתכסות ולא בהון הסוחרים
Plus500EE AS לא מעבירה את הון הלקוחות לברוקרים השונים
Plus500EE AS אינה לוקחת פוזיציות בשוק למטרות ספקולציה
Plus500EE AS אינה חשופה לחוב אירופי
Plus500EE AS מוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה
Plus500EE AS אינה משקיעה את הון הלקוחות

קרן הערבות המגזרית להשקעות

Plus500EE AS חברה בקרן הערבות המגזרית להשקעות במסגרת קרן הערבות האסטונית (“Tagatisfond”). Plus500 מעניקה לך את הביטחון, המשאבים, הכיסוי הגלובלי והשירות של ארגון בין-לאומי עם יותר מ -1,000,000 לקוחות ברחבי העולם המבצעים מיליוני עסקות בכל חודש. יתר על כן, Plus500 אינה מאפשרת ללקוחותיה להיות בחוב כספי כלפיה, בעלת נזילות משמעותית ועודפי הון רגולטורי משמעותיים מעבר לדרישות הרגולציה החלות עליה. 

כדור הארץ ומנעול המייצגים הגנה על כספי הלקוחות

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500EE AS מורשית ומוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה (רישיון מספר 4.1-1/18).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה