Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

האם מנוכה מס במקור?

בכפוף להוראות מס הכנסה בדבר ניכוי מס במקור בגין רווחי הון ובהתאם להסכם המשתמש, החברה מנכה מס במקור בשיעור של 25% מסכום הרווחים בזירת המסחר, אשר מועבר לרשות המיסים בישראל.

אם נבעו לך הפסדים בשנת המס, שקדמו להם רווחים באותה שנת המס ונוכו בגינם מיסים כאמור על ידנו, אנו נדאג לזכות את חשבונך בהתאם לזיכוי המס המגיע לך בגין הפסדים אלו, עד לתקרת סכומי המס שנוכו על ידנו במקור בעבור רווחים קודמים באותה שנת המס.

לצורך קבלת טופס אישור ניכוי מס במקור (867א) בגין שנת המס הרלוונטית, אנא פנה ב'צור קשר' באתר וציין כי ברצונך לקבל אישור זה.

להלן דוגמא להמחשה:

לקוח הרוויח 400 ש"ח. המס המנוכה במקור ועובר לרשויות המס הינו 400 * 25% = 100 ש"ח.

אם לאחר מכן, באותה שנת מס, ללקוח נוצרו הפסדים בגובה 100 ש"ח, הלקוח זכאי להחזר מס לפי החישוב הבא:

סה"כ רווחי לקוח בשנת המס: 300 = 100 - 400
סה"כ מס שיש לנכות במקור באותה שנת מס: 75 = 25% * 300
סה"כ מס שנוכה במקור בפועל: 100
סה"כ זיכוי ללקוח: 25 = 75 - 100.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!
דוא"ל

Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

הגנה מפני יתרה שלילית

תמיכה מקוונת