Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Нашите такси и тарифи

Конкурентни, разбираеми и без изненади
Plus500 предлага на клиентите повечето от услугите си безплатно, като малкото такси, които налагаме, са ясни.

Търгувайте без да плащате такси

 • Депозити
 • Цени на CFD за акции – в реално време
 • Forex котировки в реално време
 • Сделки при отваряне/затваряне
 • Динамични диаграми и графики
 • Роловър на Вашата позиция

Спредове от Покупка/Продажба

За услугите на Plus500 основно се заплаща посредством разликата между Купува/Продава (Търси/Предлага) (докоснете, за да научите повече here), така че когато отворите позицията, вие всъщност “плащате” за доставката. Този спред е включен в предлаганите от Plus500 цени и не представлява допълнителна такса или налог, платим от Вас над котираните ставки.

За да разгледате спреда за конкретен инструмент, просто:

 1. Влезте във Вашия акаунт.
 2. Потърсете конкретен инструмент.
 3. Изберете иконата "Детайли" (i) и превъртете надолу до секция "Информация за търговски операции".

Допълнителни такси

Таксите по-долу може да се прилагат за Вашия акаунт в зависимост от търговската Ви активност:

Овърнайт финансиране

Сума по овърнайт финансиране или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка, когато дадена позиция се държи след известен период (наричана по-нататък „Времето за овърнайт финансиране“). Може да прочетете повече за това тук.

Такса за конвертиране на валута

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви. Таксата за конвертиране на валута ще бъде отразена в реално време, в нереализираната печалба или загуба от дадена отворена позиция. Можете да прочетете повече за това тук.

Гарантирана стоп поръчка

Вид уникална поръчка, използвана, за да Ви помогне да управлявате рисковете чрез гарантиране на нивото на стоп загубата. Ако изберете да използвате тази функция, моля, обърнете внимание, че тъй като тя гарантира затваряне на позицията Ви на определена поискана цена, затова при нея спредът е по-голям. Може да прочетете повече за това тук.

Такса за липса на активност

Ще Ви бъде наложена такса до 10 USD на месец, ако поне три месеца не сте влизали в своя акаунт за търговия. Тя ще бъде налагана веднъж месечно от този момент нататък, докато не влезете в акаунта.

Депозити и тегления

Не начисляваме такси за депозиране и теглене!

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията. В редки случаи може да платите такси, когато прехвърляте пари от и във Вашия акаунт в Plus5001. Вашият наредител на плащането или банка определя и налага тези такси, а не Plus500.

1 Напр. за операции с международни кредитни/дебитни карти, входящи/изходящи банкови преводи и операции с неподдържана валута (Forex преобразуване).

ЧЗВ

В Plus500 няма скрити такси. Дружеството Plus500 получава компенсации за своите услуги чрез спредовете. За повече информация моля прочетете: “Начислявате ли някакви такси?”

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията.
В редки случаи може да платите такси, когато прехвърляте пари от и във Вашия акаунт в Plus500. Вашият наредител на плащането или банка определя и налага тези такси, а не Plus500.

Трети страни може да Ви добавят такси за:

 • Международни кредитни карти - Когато операциите са обработени от чуждестранни (различни от местни) посредници.
 • Входящи/изходящи банкови преводи - Когато се прехвърлят пари от Вашата банкова сметка в Plus500 и обратно.
 • Forex преобразувания - Когато се прави депозит във валута, която не се поддържа за избрания начин на плащане.

Plus500 получава компенсации за своите услуги основно чрез „пазарния спред“. Например, когато търгувате EUR/USD, ако цена „купува“ е 1,3128, то тогава цена „продава“ ще бъде съответно 1,3126 (което означава, че в случая пазарният спред ще е 2 пипса). За разлика от други доставчици на услуги, които удържат комисиони и за всяка търговска операция, Plus500 не удържа такива комисиони.

Възможно е обаче да се удържат следните допълнителни такси/комисиони:

Овърнайт финансиране – сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка, когато дадена позиция се държи за известен период („Времето на овърнайт финансиране“).
Времето на овърнайт финансиране и процентът на ежедневно овърнайт финансиране може да бъдат намерени в хипервръзката „Подробности“, до името на инструмента, в главното меню на платформата.

Такса за конвертиране на валута – Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.
Таксата за конвертиране на валута понастоящем ще бъде до 0,7% от реализираната нетна печалба или загуба от сделката, като ще бъде отразена в реално време в нереализираната нетна печалба или загуба за дадена отворена позиция.

Такса за неактивност – Ще Ви бъде наложена такса до 10 USD на месец, ако поне три месеца не сте влизали в своя акаунт за търговия. Тя ще бъде налагана веднъж месечно от този момент нататък, докато не влезете в акаунта. Таксата за липса на активност ще бъде равна на по-малката стойност на едно от следните: остатъчното налично салдо по Вашия акаунт или 10 USD (или еквивалента в зависимост от Вашата валута). Това се прави за да се компенсират разходите, направени при предоставяне на услугата, макар и да не е използвана. Обърнете внимание обаче, че таксата се удържа само от сметка с реални пари и само когато има достатъчно средства в сметката. За да избегнете тази такса, просто влизайте в търговската си сметка от време на време, тъй като това се счита за достатъчна активност от Ваша страна, което ще попречи от сметката Ви да бъде удържана такса.

Гарантирана стоп поръчка – ако изберете тази функция, моля обърнете внимание, че тъй като тя гарантира, че позицията Ви (търговската операция) се затваря на конкретно посочена от Вас ставка (цена), търговската операция подлежи на по-голям спред. За повече информация моля вижте темата от ЧЗД “Търговия” → “Какво е „гарантирана стоп поръчка“?

* За повече информация относно таксите моля вижте Споразумението с потребителя

Сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка всеки път, когато дадена позиция е оставена отворена след известен краен срок („Времето на овърнайт финансиране“).
Формулата, използвана за изчисляване на сумата на ежедневното овърнайт финансиране, е:

Стойност на сделката * цена при отваряне * стойност за единица * ежедневно овърнайт финансиране %

Когато се търгува с CFD за акции, формулата ще бъде:
Обем на сделката * Стойност при затваряне за деня * Стойност за единица * Ежедневно овърнайт финансиране %, където стойността при затваряне за деня е средната стойност [(Покупка + Продажба)/2] на последната оферта 30 минути преди часа на овърнайт финансирането (напр. ако часът на овърнайт финансирането е 22 ч., ще вземем последната оферта преди или в 21:30 ч.).

Времето на финансирането овърнайт и процентът на ежедневното овърнайт финансиране може да бъдат намерени в хипервръзката „Подробности“, до името на инструмента, в главното меню на платформата за търговия. За повече информация относно таксите, моля, прочетете „Начислявате ли някакви такси за търговия?“

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7