Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Удържане на данък за американски капиталови деривати – 871(m)

Спазвайки регулациите, издадени от американската приходна агенция (IRS), съгласно Раздел 871(m) на Данъчния кодекс на САЩ, притежателите на американски капиталови деривати, които не са американски граждани, биват облагани върху корекциите на дивидентите по същия начин като притежателите на реални американски дивиденти, които не са американски граждани.

Plus500 е длъжно, съгласно тази данъчна регулация на САЩ, да получи документация от клиентите, които търгуват инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти. Ако търгувате или желаете да търгувате инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти, моля, попълнете нужния формуляр.

Въпроси и отговори за информация

Ако търгувате или желаете да търгувате инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти, трябватрябвада попълните формуляра във Вашия акаунт за търговия възможно най-рано. В случай че формулярът не бъде предоставен, това може да доведе до ограничения за търговия от Вашия акаунт.Попълването на формуляра би трябвало да отнеме минута или две.

Бъдете спокойни: информацията, която предоставяте, ще бъде безопасно съхранена в Plus500 съгласно Политиката за поверителност на нашия уебсайт и на платформата, като ще бъде споделена единствено по силата на нормативно изискване.

Клиентите на Plus500, които са физически лица, ще трябва да попълнят един от следните формуляри съгласно техния статус –

  • Формуляр W-8BEN (за лица, които не са граждани на САЩ) – Удостоверение за статут на чуждестранен действителен собственик за удържане на данък и за отчитане в САЩ.
  • Формуляр W-9 (за американски граждани или граждани за данъчни цели) – Искане за идентификационен номер на данъкоплатец и Удостоверение.

За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на IRS.

По подразбиране всички физически лица се облагат с 30% данък съгласно регламентите на САЩ. САЩ обаче са подписали данъчни спогодби с някои държави, които може да Ви дават право, където е допустимо, на намалена ставка на удържания данък. Гражданин на Обединеното кралство например може да отговаря на условията за данък при източника от 15%, вместо 30%.

За да можем да прилагаме съответната ставка съгласно спогодбата, която може да важи за Вас, трябва да попълните формуляра, за да изискате намален процент на удържане съгласно приложимия договор.

Ако формулярът не бъде подаден в нужния срок, това може да доведе до ограничения за Вашия акаунт за търговия.

Сумата на данъка плаща Plus500, без да се засяга салдото на клиентите, и затова клиентите ни имат право на 100% от корекцията на дивидента. Въпреки това, съгласно американските разпоредби, клиентите ни все пак трябва да подадат данъчни формуляри, за да документират своя статус. По отношение на платформата Invest обаче клиентите получават стойността на дивидента след удържане на данъците.

Този удържан данък се прилага за корекции на дивиденти, платени за позиции по един от следните съответни инструменти:

  • Акции и CFD за акции на регистрирани в САЩ дружества
  • CFD на ETF, които проследяват американски капиталови инструменти
  • CFD на непокриващи регулаторните изисквания индекси, в които има американски капиталови инструменти

Данъкът не се прилага за покриващи регулаторните изисквания индекси, като например: Дау Джоунс (САЩ 30 – Уолстрийт), S&P 500

Регламентите се прилагат за дълги позиции по покриващи регулаторните изисквания инструменти, открити на или след 1 януари 2017 г.

За всеки дивидент, платен за покриваща регулаторните изисквания позиция, изчисляваме корекцията на дивидента и удържаме 30% данък (или по-малко, когато за акаунта се прилага ставка по съответна спогодба), корекцията на дивидента ще отрази единствено останалите 70% (или повече, ако е приложимо).

Plus500 взема сумата на дължимия данък и изплаща данъка от името на своите клиенти, и затова корекциите на дивидента са отразени като 100% от сумата до второ нареждане. По отношение на платформата Invest обаче клиентите получават стойността на дивидента след удържане на данъците.

IRS е издала регламенти съгласно раздел 871(m), които гарантират, че доходите от дивиденти на притежателите на американски капиталови деривати, които не са американски граждани, биват обложени като на притежатели на основните капиталови инструменти, които не са американски граждани. Корекцията на дивидентите от деривати, които се отнасят за американски капиталови инструменти, са „плащания, еквивалентни на дивиденти“ и затова се считат за доход от дивиденти от източник в САЩ. Съответно дивидентите, платени за инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти, считани за американски източник на доходите, са данъчно изискуеми съгласно данъчните регламенти на САЩ.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7