Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Академия за търговия
Научете най-важните неща за нашата платформа и подобрете уменията си за търговия с нашите видеоръководства и други обучителни материали.

Финансови инструменти

Давате ли дивиденти?

Дивидентите представляват част от корпоративната печалба, която се разпределя на акционерите, а крайната дата на дяловото участие, за да се изпълнят условията за получаване на дивидент, е известна като „екс-дивидентна дата“ (ex-dividend date).
С Plus500 търгувате със CFD за капиталови инструменти и затова самите Вие реално не притежавате акции. Ако на екс-дивидентната дата отворите позиция за CFD за акции или ETF, в сметката Ви ще се извърши корекция по отношение на дивидента, платен на основния пазар. Ако имате позиция „Покупка“, ще получите дивидента под формата на положителна корекция на сметката си. Ако обаче имате позиция „Продажба", дивидентът в сметката Ви ще претърпи отрицателна корекция. Моля обърнете внимание, че при CFD върху капитал не се придобиват права на глас.

Прочетете още

Предлагате ли услугата „роловър“?

Повечето от предлаганите от нас инструменти, които са базирани на фючърсни договори, имат дата за „роловър“. Може да намерите тази информация, като кликнете в линка „Подробности“ на екрана на главната платформа за търговия – до всеки инструмент.
Винаги, когато един фючърсен договор наближи датата за автоматичен роловър, както е определено за инструмента, всички отворени позиции и поръчки биват автоматично и безплатно прехвърлени от Plus500 в следващия фючърсен договор.
За да се елиминира влиянието върху оценката на отворената позиция, отчитайки промяната в стойността (цената) на основния инструмент за срока на новия договор, прави се компенсираща корекция, за да Ви позволи да запазите позициите си отворени, без да се влияе на нивото на собствения Ви капитал. Стоп поръчките и лимитираните поръчки също биват коригирани пропорционално, за да отразят стойността на новия договор. Стойността на позицията Ви продължава да отразява влиянието на движението на пазара въз основа на нивото при първоначално отваряне от Вас.
За допълнителна информация относно начина на изчисляване на корекциите на „роловъра“, моля, прочетете: „Какво е „Корекция на роловъра“?

Прочетете още

Как Plus500 изчисляват цените?

Plus500 котира цени по отношение на цената на съответния основен финансов инструмент и неговия спред.
Цените ни се получават от набор от независими доставчици на пазарни данни, които извличат данни за цените си от съответните борси.

Прочетете още

Как се процедира с корпоративните събития?

„Корпоративно събитие“ е действие, инициирано от публично дружество, чрез което се оказва влияние върху акциите/капиталовите инструменти, емитирани от дружеството. Например:

Дивидент – част от корпоративната печалба, която се разпределя между акционерите. Когато бъде изплатен дивидент, цената на акцията спада.

Обособена нова организация – независимо дружество, създадено чрез разпределяне на нови акции на дружеството майка. Акциите на дружеството майка ще загубят от стойността си след създаването на обособена нова организация, а акционерите ще получат еквивалентен брой акции от новото дружество като компенсация.

Емисия на права – на съществуващите акционери се предлага да купят допълнителни акции с отстъпка. Това обикновено понижава цената на акциите на дружеството.

Делене на акции – увеличаване на броя на притежаваните от акционерите акции чрез делене на всяка акция, като пазарната капитализация остава същата. Стойността на акциите намалява с увеличаването на техния брой.

Окрупняване на акции – намаляване на броя на притежаваните от акционерите акции, чрез консолидиране на съществуващите акции и запазване на пазарната капитализация. Стойността на акциите се увеличава, докато техният брой намалява.

Тъй като не притежавате физически акцията/капитала, когато търгувате със CFD, Вие не получавате нито право на глас, нито право съгласно емисия на права или съгласно подобно събитие, като например делене на акции и др.
Затова, за да гарантира, че няма да има съществена промяна в отворените Ви позиции, след корпоративно събитие Plus500 автоматично ще коригира акаунта Ви. В случай на дивидент например Plus500 може да добави към/извади от салдото Ви сумата, която бихте понесли като допълнителна загуба/печалба (според посоката на Вашата позиция). При делене на акции или окрупняване на акции броят на акциите и цената ще бъдат актуализирани според необходимостта. Това се нарича „Корекция“.

Прочетете още

Какво може да доведе до това даден инструмент да е показан в сиво/да не се предлага?

Понякога инструментите временно не се предлагат за търгуване, когато пазарните процеси ограничават потока от котировки, като например, но не само: прекомерна пазарна нестабилност, неликвидност, съществени прекъсвания на пазара и др.

Прочетете още

Какво е „Корекция на роловъра“?

Aко изберете тази функция, моля обърнете внимание, че тъй като тя гарантира, че позицията Ви (търговската операция) се затваря на конкретно посочена от Вас ставка (цена), търговската операция подлежи на по-голям спред.
Стойността на позицията Ви продължава да отразява влиянието на движението на пазара, основано на нивото при първоначално отваряне от Вас, размера и спреда. Ако новият договор се търгува при по-висока цена, позициите „Купува“ ще бъдат коригирани с отрицателен знак, а позициите „Продава“ – с положителен. И обратно: ако новият договор се търгува при по-ниска цена, позициите „Купува“ ще бъдат коригирани с положителен знак, а позициите „Продава“ – с отрицателен.

Прочетете още

Какво означава „падежна дата“ на даден инструмент?

Инструменти, които се базират на фючърсен договор, имат или падежна дата, или дата за роловър. Можете да видите дали датата е за падежа или за роловъра, като щракнете върху връзката „Подробности“, намираща се до всеки инструмент, на главния екран на платформата за търговия. Когато даден фючърсен договор наближи своята падежна дата, всички отворени позиции и поръчки за този инструмент се прекратяват без оглед на това какви свързани с тях поръчки сте задали предварително.

Прочетете още

Какво е „спред“?

„Спред“ се определя като разликата между цената „Покупка“ и цената „Продажба“ за даден инструмент в определен момент.

Plus500 предлага два механизма за спредовете за своите инструменти: „Динамичен спред“, който постоянно се коригира спрямо пазарния спред през периода, в който позицията е отворена, и „Спред“, който обикновено не се променя в съответствие с общите колебания на пазара, докато позицията е отворена, но когато пазарът е нестабилен и неликвиден, може да се промени на ново ниво, така че основните пазарни условия да бъдат по-добре отразени. Въпреки това, Plus500 се стреми да предостави възможно най-малките спредове по всяко време.

Винаги трябва да проверявате приложимия вид спред и да сте сигурни, че познавате свойствата на даден инструмент, преди да започнете да търгувате. Информация относно спреда за даден инструмент може да се открие на нашия уебсайт или в нашите платформи за търговия, в линка „Подробна информация“ до името на инструмента.

Прочетете още

Къде да намеря информация за всеки инструмент?

За всеки инструмент можете да намерите полезна информация в раздела „Подробности“ на платформата за търговия. Тези подробни данни може да се променят от време на време и затова моля уверете се, че сте проверили тази информация, преди да търгувате (всяка промяна ще се отрази единствено върху новите позиции).

Прочетете още

Какви инструменти за търговия предлагате?

Plus500 предлага CFDs за повече от 2800 финансови инструмента, включително акции, Forex, индекси, криптовалути, стоки,

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.